Karıştırılma ihtimali en genel ifade ile ‘’ Ortalama tüketicilerin, her iki işaret arasında bağlantı kurması ‘’

olarak ifade edilmektedir. Öğretide ise karıştırılma ihtimali eski tabirle iltibas; bir tescilsiz işaretin veya

tescil edilmiş bir markanın, daha önceden tescil edilmiş bir marka ile şekil, ses, görünüş, genel izlenim

vs. sebeple aynı ya da benzer olduğu için, önce tescil edilmiş marka olduğu zannını uyandırma tehlikesi

ya da bir mal veya hizmetin alıcısının, yani genel anlamda halkın almayı tasarladığı, bildiği veya duyduğu

bir mal veya hizmeti aldığı zannı ile başka bir işletmenin aynı veya benzer malını veya hizmetini alma

ihtimali ‘’ olarak tanımlanmaktadır1

. Karıştırma ihtimali (likelihood of confusion), 2008/95 sayılı direktifin

önsözünde de belirtildiği gibi, daha çok markanın köken gösterme fonksiyonu ile ilgilidir. Genel

anlamda, bir mal ve/veya hizmetin potansiyel alıcıları, tüketicileri arasında, iki ayrı işletmeye

ait mal veya hizmetin aynı işletmeden kaynaklandığı ya da bu mal veya hizmetlerin farklı

işletmelere ait olduğu fark edilse bile, markalar ya da işletmeler arasında bir bağlantının

bulunduğu yönünde bir algının ortaya çıkması ihtimali halinde karıştırma ihtimalinin

varlığından söz edilmektedir.

6769 S. SINAİ MÜLKİYET KANUNU MADDE 6/1 UYARINCA MARKALAR ARASINDA İLTİBAS

TEHLİKESİ BULUNMAKTADIR.

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu madde 6/1 uyarınca; “Tescil başvurusu yapılan bir markanın,

tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal

veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış

marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. Şeklinde düzenlenmiş olup, madde 6/1 uyarınca başvurunun itiraza konu olması için iki şart

öngörülmüştür. Buna göre;

• Önceki ve sonraki markaların aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer

olmalarıdır.

• Önceki ve sonraki markaların aynı veya aynı türdeki mal / hizmetleri kapsaması

Sınai Mülkiyet kanunu uyarınca benzerlik değerlendirmesi yapılırken 2 şart öngörülmüş olup bu bağlamda

müvekkil markası ile başvuru sahibinin marka başvurusunun değerlendirmek gerekmektedir.